FM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Area management (řízení ploch) – správa určení, zatřídění a využití jednotlivých ploch nemovitostí. Nedílnou součástí je přesná adresace všech nákladových položek vztažených vždy na konkrétní plochy.

B

BCP (business continuity planing) – plánování kontinuity činností definuje strategii řešení krizových situací. Plán je určen k předcházení krizí, resp. úspornému řešení potíží a rychlému návratu společnosti do normálního chodu. Nezbytnou součástí plánování je identifikace krizových událostí, které mohou ohrozit chod organizace, analýza pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu na fungování společnosti. Nejdůležitější etapou je vytvoření strategie obnovy chodu společnosti

Benchmarking – provádí se za účelem zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Jedná se o soustavné a systematické srovnávání firemních produktů, služeb či pracovních procesů.

·         interní – probíhá uvnitř firmy mezi jednotlivými odděleními, kolegy apod.

·         konkurenční – srovnání s konkurenční firmou

·         funkcionální – komparace s nejlepšími firmami na trhu

Building line technology - liniové technologické vybavení staveb (sanita, elektro, plyn).

Building technology - technologické vybavení staveb.

C

Cable management (správa kabeláže) – přehled všech elektrických vodičů (elektro, počítačové sítě, telefonní rozvody, atd.), jejich řídících uzlů a koncovek.

CAFM (computer-aided facility management) - programový systém pro správu podpůrných činností založený na grafickém znázornění správy prostor a zařízení.  Systémy CAFM slouží k zefektivnění podpůrných procesů a vytvoření informačních zdrojů pro rychlé rozhodování vrcholového managementu společnosti.

CFM (Certificated Facility Manager) – titul je udělován asociací IFMA. Držitel titulu musí prostřednictvím zkoušky prokázat své znalosti v oboru, okamžitý úsudek při řešení modelových situací a v neposlední řadě praktické zkušenosti získané praxí.

CIFM (computer integrated facility management) – softwarová aplikace zahrnující komplexní řešení definované Integrovaným plánováním. Toto řešení zohledňuje celý proces včetně procesů hlavního předmětu podnikání (Core business).

Cleaning management (úklidové služby) – zatříděné plochy podle typu úklidu, jeho náročnosti (časové i nákladové), četnosti a časové dostupnosti. Řízení a koordinace v čase a prostoru.

Cleaning service (správa úklidu) – činnosti zajišťující čistotu prostor. Jedná se o úklid např.

·         kancelářských prostor, vybavení místností,

·         společných prostor a sociálních zařízení,

·         garáží a parkovacích ploch,

·         výrobních a skladovacích ploch,

·         zametání, vysávání a vytírání podlah,

·         vysávání sedacích souprav a jiných čalouněných povrchů,

·         mytí oken,

·         mytí venkovních žaluzií,

·         úklid po stavebních pracích,

·         DDD služby (deratizace, dezinfekce, dezinsekce),

·         mytí hasicích přístrojů a zařízení,

·         zametání a úklid cest,

·         odklízení sněhu a posyp komunikací,

·         úklid spadaného listí,

·         úklid a údržba trávníků, péče o zeleň,

·         čištění instalací a rozvodů,

·         čištění technických a technologických zařízení,

·         úklid a čištění výrobního zařízení.

Copy service (kopírovací služby) – přehled všech kopírovacích přístrojů, jejich kapacit a možností a jejich obsluh. Součástí je i distribuce objednávek, dodávek a fakturací.

Core business (hlavní předmět podnikání) – soustředění výrobního programu na relativně úzkou oblast, ve které podnik může dosáhnout konkurenčních výhod..

Cost accounting (účetní evidence) – přesná evidence nákladovosti všech činností, odpisů, nájmů, poplatků, atd. přesně zadefinovaná na nejnižší účetní nákladovou jednotku (např. m2 místnosti, osobu, středisko, …).

Customer data (údaje o zákazníkovi) – soubor informací, které jsou shromážděny během pracovní analýzy všech činností, které zákazník provozuje.

Customer Needs (požadavky zákazníka) – základní stavební kámen činnosti facility managera („zákazníkem může být myšlena i vlastní firma“).

E

EDM (Electronic document management) – počítačový systém, který zajišťuje jednotný systém tvorby, přenosů, archivace a sledování dokumentů. Minimalizuje četnost kopií dokumentů, snižuje nákladovost a výrazně zkracuje dostupnost.

F

Facility management (správa budov, majetku a jejich údržba) – metoda, jak nejlépe sladit pracovníky, pracovní prostředí a procesy uvnitř organizace. Její aplikací mohou firmy dosáhnout úspor ploch a nákladů ve výši desítek procent.

Facility manager – zabezpečuje optimální a efektivní řízení všech úkonů tak, aby veškerá zařízení a technologie byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Současně však musí řídit i další služby, které se k budově a jejímu provozu vážou.

Facility Services (podpůrné procesy) – procesy v organizacích, které podporují hlavní činnost. Patří sem oblast ekonomických agend, komunikace, informační technologie a oblast správy a využití movitého i nemovitého majektu včetně všech souvisejících služeb.

FM Competence (kompetence FM) - pracovní činnosti facility managerů jsou členěny do 8 oblastí kompetencí. Jednotlivé kompetence popisují činnosti, které jsou předmětem zájmu facility managerů.

I

ICT (Informační a komunikační technologie) – hardwarové a softwarové prostředků sloužících k zajištění informačního procesu.

IFM (Integrated Facility Management) – integrovaný facility management je spojení různých podpůrných činností do jednoho celku.

IFMA (International Facility Management Association) – Mezinárodní nezisková organizace International Facility Management Association sdružující více než 18 000 odborníků na celém světě. V USA vznikla v roce 1980, do Evropy se dostává v devadesátých letech. Česká pobočka vznikla v roce 2000. www.ifma.com

Insourcing (vlastní zdroje - pracovníci organizace) - realizace činností pomocí vlastních pracovníků.

Integrated planning (integrované plánování) - plánování procesů s komplexním zohledněním všech oborů, které se dotýkají předmětu plánu po celou dobu jeho „životnosti“. Cílem je optimalizace celého procesu z hlediska provozního, finančního, etického a ekologického. Proces je plánován od ideje, až po konec životnosti předmětu plánování.

K

Key administration (správa klíčů) – evidence, přidělení a zajištění bezpečnosti všech „klíčů“ v objektu (klíčem může být i magnetická, děrová karta nebo jiný systém včetně centrálního elektronického systému.

Knowledge management (řízení znalostí) - řízený informační proces, kde získáním určitých znalostí, jejich aplikací a následnou zkušeností z této aplikace se organizace „samovzdělává“ a přirozenou cestou (avšak řízenou) rozvíjí informační systém.

KPI (Key performance indicators) – klíčové výkonnostní ukazatele sestavené na základě SLA, které umožňují promítnutí úrovně kvality poskytované služby do způsobu hodnocení. Každý ukazatel má v dohodě určitou váhu a nedodržení úrovně kvality má za následek sankci – např. ve formě slevy z fakturace ve výši určitého procenta z měsíčního obratu služby.

M

Maintenance (údržba) – řízený proces zajištění optimálního stavu budov a jejich vybavení.

Management budov (building management) – odborné řízení všech činností souvisejících s provozem budov mající za cíl optimální a ekonomicky efektivní využití nemovitosti.

Meeting room management (řízení zasedacích místností) – procesní správa využití zasedacích místností (jejich obsazenosti, vybavení a obsluhy) – zahrnuje i služby spojené s využíváním těchto místností.

O

Office space (kancelářská plocha)

            Hrubá plocha = celková půdorysná plocha včetně plochy stavebních konstrukcí.

            Čistá plocha = provozně využitelná plocha.

            Kancelářská plocha = užitná plocha využívaná pro kancelářský provoz.

Optimising of processes (optimalizace procesů) – stanovení nejefektivnějšího způsobu provedení procesů (neznamená vždy nejlevnější).

Outsourcing services (externí služby) – služby, které jsou zajišťovány objednanou, většinou specializovanou organizací nebo pracovníky.

P

Project Manager (projektový manažer) – podílí se na řízení projektů v organizaci. Je nositelem know how v oblasti projektového řízení v organizaci.

R

RM (risk management) – analýza nebezpečnosti jednotlivých procesů, stanovení pořadí nebezpečnosti, definice a popis jejich omezení resp. nápravy s cílem minimálních ztrát.

S

SLA (Servis level agreement) – přesná očekávání (stanovení rozsahu služby, času a osoby, která službu vykonává), které definuje odběratel služby. V jejich rámci se kvantifikují rizika plynoucí z neposkytnutí služby ve sjednaném rozsahu.

 
Zdroj: ifma.cz, realit.cz, wikipedia.com, Facility Manager