Historie FM


Kořeny v USA

Kořeny facility managementu sahají do sedmdesátých let v USA, kde jeho náplní byly především služby související s provozem a správou budov a nemovitého majetku. K revoluci v pojetí facility managementu došlo na základě dvou zásadních změn.

V prvé řadě se jednalo o volně přestavitelné příčky pro kancelářské prostory, které poskytly možnost využívání skladebných systémů místo tradičního nábytku. Druhým impulsem bylo zavádění výpočetní techniky až na pracoviště jednotlivých pracovníků. Tehdy ještě správci budov čelili nutnosti vyřešit zakomponování počítačů, kabelů, osvětlení, ale i akustiky na pracovišti. Pracovní prostředí se stalo mnohem komplexnější a s ním i veškeré související služby.

Podpůrné činnosti

Postupem času se tak k „pouhým“ službám souvisejícím s provozem a správou budov a nemovitého majetku přidaly další služby známé jako podpůrné činnosti. Mezi ně nyní patří např. správa energií, osvětlení, údržba, revize a opravy technického zařízení budovy či odpadové hospodářství. Dále pak kurýrní a poštovní služby, úklidové práce, datová centra a zpracování dat, telekomunikační provoz, skladovací služby, parková úprava, ale také správa vozového parku, recepce, tlumočení a překlady, bezpečnostní služby, rozúčtování nájemného a dalších poplatků, deratizace, stěhování, údržba výtahů, kopírování, tiskové služby nebo firemní stravování či catering pro speciální příležitosti.

FM míří do Evropy

Facility management jako samostatný obor se v Evropě uchytil až počátkem devadesátých let. Prvními zeměmi, ve kterých tento obor získal na vážnosti, byly Velká Británie, Francie, země Beneluxu, Skandinávské země, později i Německo. Do postkomunistického bloku dorazil facility management až koncem devadesátých let.

Během několika let se vyvinul komplexní obor, který je využíván ke správě majetku nejen v administrativních budovách, ale i v různých průmyslových objektech. Mezinárodní asociace IFMA, která sdružuje poskytovatele facility managementu, popisuje FM jako metodu, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.

Facility management v jednom celku

Ve světě je spojení různých podpůrných činností do jednoho celku známé jako integrovaný facility management. Stále větší důraz je kladen nejen na již zmíněnou optimalizaci nákladů a kvalitu služeb, ale také na odbornou způsobilost personálu zajišťujícího podpůrné služby, vynikající technologické vybavení či zákaznicky orientovaný přístup. To vše s důrazem na vytvoření optimálních podmínek pro maximální efektivitu podnikání.

Znalosti facility managementu se hodí především při strategickém a taktickém plánování, financování zařízení a vybavení, při výběru, nájmu a správě nemovitostí či při výběru nábytku, zařízení a externích služeb. Facility management má na starosti také zdraví, bezpečnost, ochranu, stanovení organizačních pravidel a postupů, měření a řízení kvality prostředí, provoz budov, údržbu a správu, dohled na obchodní služby, telekomunikace, či životní prostředí.

V případě úspěšného nasazení facility managementu přinese firmě redukci provozních nákladů (až o 30 %) a snížení prostorových nároků (až o 40 %). Informace o facility managementu jsou využitelné jako strategický přehled pro plánování nebo pro zpřesnění účetnictví a inventarizace, dále pro rozdělení nájemného a odpisů, optimalizaci prostředků i pro adresnost nákladů.

IFMA

V květnu 1980 byla na v Houstonu setkání zájemců o facility management ustanovena nová organizace známá jako National Facility Management Association. Ze 47 účastníků se stalo členy asociace 25 zúčastněných. V reakci na zájem kanadských zájemců bylo o rok později na druhé výroční konferenci přejmenováno sdružení na International Facility Management Association (IFMA). Zahraniční rozměr tak umožnil další růst organizace. Sdílení zkušeností a poznatků umožnilo, aby se facility management jako jednotný obor velmi rychle rozvíjel.

V současnosti má IFMA 18 tisíc členů z 67 zemí, kde má na 130 poboček. Zástupci České republiky se stali členem organizace v roce 2000. Česká republika se tak začlenila do celosvětové sítě facility managerů jako první postkomunistická země. Oficiálně byla představena v červnu téhož roku na evropské konferenci ve Skotsku. Více informací na www.ifma.com

Prvním postkomunistickým státem, který se začlenil do celosvětové sítě Facility Managerů IFMA je Česká republika, která byla do tohoto seskupení přijata v dubnu 2000 a v červnu téhož roku oficiálně představena na evropské konferenci ve Skotsku. Více informací na www.ifma.cz

IFMA se zaměřuje rovněž na certifikaci autorizovaných facility manažerů pomocí zkoušek zaměřených na zkušenosti a vědomosti v osmi základních dovednostech. Titulem Certified Facility Manager se nyní může pyšnit na 2 700 facility manažerů.


Zdroj: ifma.cz, Irma.com, realit.cz, wikipedia.com